top of page
  • תמונת הסופר/תJacob Luvka

היעדרות ואיסור פיטורים בזמן טיפולי פוריות

עובדים הנמצאים בטיפולי פוריות מוצאים עצמם קורבן נח לפיטורים ו/או פגיעה בתנאי העסקה וכלל לא יודעים , כי הם מוגנים ע"י החוק.


חוק עבודת נשים, קובע איסור חד משמעי לפטר עובדת העוברת טיפולי הפרייה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות ,לקראת לידתם הראשונה או השניה אצל אותו מעסיק , בימי העדרם מעבודה ולמשך תקופה של 150 יום מיום ההיעדרות, אלא בהיתר מאת הממונה על עבודת נשים מטעם משרד התמ"ת.

יודגש ,כי על פי הפסיקה בעניין זה (פסק דין בג"צ 554/05 רס"ר שרה אשכנזי נ' מפכ"ל המשטרה ואח'),

נדרש כי טיפולי הפוריות הצריכו היעדרות בפועל מן העבודה, ובמקרה של אי היעדרות ,ההגנה היא למשך שנתיים מיום תחילת הטיפולים. החוק חל על נשים וגברים כאחד ,ובתנאי שהיו נדרשים בעצמם לצורך הטיפול.


בניגוד להגנה החלה על נשים בהריון, לצורך ההגנה מפיטורים בטיפולי פוריות אין דרישת סף של ותק מינימאלי במקום העבודה. כלומר, האיסור לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות כאמור לעיל חל החל מיום עבודתה הראשון במקום העבודה (ובתנאי שהודיעה על הטיפולים ונעדרה בגינם).

חלה הגנה גם במקרה שעובדת החלה בטיפולי פוריות ולא נעדרה בגינם, ובלבד שיש ותק של שישה חודשי עבודה.


חשוב לציין לגבי עובדים הנמצאים בזוגיות חדשה ויש להם ילדים מבני זוג קודמים ועוברים טיפולי פוריות לקראת לידה מבן הזוג הנוכחי, ייהנו אף הם מהגנת החוק, עד למקסימום שתי לידות מבן הזוג החדש.

עד התיקון האחרון לחוק,דינה של היעדרות זו כמו של ההיעדרות לצורך מחלה ולכן במהלך ימים אלו העובדת זכאית לקבל דמי מחלה, מתוך כמות ימי המחלה שנצברה לה בהתאם לחוק ימי מחלה.


בתקנות חוק עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) תשנ"א-1990 נקבע שתקופת ההיעדרות של העובדת לצורך טיפולים אלו לא תעלה בסדרת טיפולים על 16 יום במקום בו שבוע העבודה הוא 5 ימים,

או 20 יום במקרה ששבוע העבודה הוא 6 ימים.

לגבי גברים ,סעיף 3 לתקנות קובע כי תקופת ההיעדרות לעניין זה לא תעלה על 10 ימים בשנה.


בתאריך 06/01/2019 נכנס תיקון 61 לחוק עבודת נשים, מעתה ואילך כל עובד ועובדת הזכאים להיעדר

בשל טיפולי פוריות לפי חוק עבודת נשים, יוכלו להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרו מעבודתם ויהיו זכאים לתשלום שכר בשל היעדרות –החל מהשעה הראשונה להיעדרות ועד ל-40 שעות היעדרות בשנה. (ללא ניכוי בשכר, ובזה השוו את תנאיהן של עובדות שבהריון שאפשרו להן להיעדר עד ארבעים שעות)


בדבר פרטים ושאלות נוספות אשמח לענות,

יעקב לובקה

32 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page